nieuws

Nieuwe cao voor het Slagersbedrijf

Slagersnieuws

RIJSWIJK – Er is een nieuwe cao voor het Slagersbedrijf. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) vandaag.

Nieuwe cao voor het Slagersbedrijf

RIJSWIJK –  Er is een nieuwe cao voor het Slagersbedrijf. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie (KNS) vandaag.

Van werkgeverskant is na langdurige en moeizame onderhandelingen het maximaal haalbare gedaan gezien de economische situatie in de branche, laat de KNS weten. ‘Bovendien past het onderhandelingsresultaat in het Centraal Akkoord dat tussen het Kabinet en de Sociale Partners is afgesloten. Er is sprake van een gematigde loonontwikkeling die voor 2009 rond het inflatieniveau zit en voor 2010, gezien de huidige ramingen, iets boven de verwachte inflatie. Met de overeenstemming over de verruiming van scholingsmogelijkheden en de activiteiten gericht op stageplaatsen wordt voldaan aan de wens uit het Centraal Akkoord om stimulerende maatregelen te ontwikkelen voor het onderdeel arbeidsmarkt,’ aldus de KNS.

Hieronder zijn de verschillende onderdelen van de nieuwe cao opgenomen:

Initiële loonsverhogingen
1. Met ingang van 1 oktober 2009 worden de feitelijke lonen behorend bij de loongroepen A0 tot en met J Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting en de lonen behorend bij de loongroepen 0 tot en met 5 Overig personeel verhoogd met 1%.
2. Als na toepassing van het gestelde onder punt 1 het feitelijke uurloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder, die op 1 oktober 2009 werkzaam zijn in loongroep A0 Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting en groep 0 Overig personeel, lager is dan € 10 wordt het bruto uurloon voor deze medewerkers op 1 oktober 2009 vastgesteld op € 10 per uur.
3. Met ingang van 1 oktober 2010 worden de feitelijke lonen, behorend bij de loongroepen A0 tot en met J Personeel slagerij en voorverpakkingsinrichting en de loongroepen 0 tot en met 5 Overig personeel, verhoogd met 1,5%.
4. Bij de berekening van de uurlonen in deze cao wordt uitgegaan van de uurlonen zoals die golden op 31 maart 2009. Deze uurlonen worden verhoogd met de percentages zoals vermeld in het eerste en het derde lid waarbij rekening wordt gehouden met het gestelde in het tweede lid. De aldus berekende uurlonen worden afgerond op hele eurocenten. Uit deze uurlonen worden de weeklonen, de 4-wekenlonen en de maandlonen berekend.
 

Eenmalige uitkering
In december 2009 wordt aan medewerkers een eenmalige uitkering betaalbaar gesteld. Over de berekening van de hoogte van deze uitkering volgt nog nadere informatie via de digitale nieuwsbrief en de website www.knsnet.nl.

Gecertificeerde inleen- en uitzendbureaus
Inleenbedrijven en uitzendbureaus kunnen zich laten registreren bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). In het SNA-register worden gecertificeerde inleenbedrijven en uitzendbureaus (opdrachtnemers) vermeld. Opdrachtgevers zoals slagersbedrijven kunnen zo zien of inleen- en uitzendbedrijven voldoen aan de gestelde eisen. Bij de registratie dienen deze bedrijven ook te melden dat ze bedrijfsmatig actief willen zijn in de sector slagersbedrijven.
In de nieuwe cao dienen werkgevers in de slagersbranche met minimaal 15 vaste medewerkers te werken met gecertificeerde inleenbedrijven en uitzendbureaus. Verder wordt de cao zo gewijzigd dat gecertificeerde inleenbedrijven en uitzendbureaus voortaan niet alleen worden gecontroleerd op de afdracht van loonheffing, omzetbelasting en sociale premies, maar ook op de afdracht van pensioenpremies aan het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf en de premies van de bedrijfstakregelingen Vos en Stivus.

EVC en vakscholing (artikel 28, tweede lid van de cao)
Werknemers in vaste dienst krijgen het recht om tijdens werktijd en op kosten van de werkgever een zogeheten EVC-traject te volgen. EVC staat voor Elders Verworven Competenties. De kosten van een dergelijk traject worden gesubsidieerd vanuit het opleidingsfonds. De huidige regeling ex artikel 28, tweede lid van de cao van twee keer twee dagen verlof met behoud van het brutoloon over een periode van twee jaar wordt gewijzigd in vijf dagen verlof met behoud van het brutoloon over een periode van twee jaar, met dien verstande dat de tijd, nodig voor het volgen van een EVC-traject, onder deze vijf dagen valt.

Jeugdwerkloosheid
Verder zijn er protocollaire afspraken gemaakt, waaronder de afspraak om in samenwerking met SVO maximaal 100 stageplaatsen in de bedrijfstak te organiseren om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en de instroom van nieuw personeel in de branche te vergroten.
 

Reageer op dit artikel