nieuws

Varkenssector stelt gezamenlijk Onderzoeksagenda Varkenshouderij op

Industrienieuws 760

De POV heeft samen met ketenpartners de Onderzoeksagenda Varkenshouderij opgesteld. Voor de jaren 2017-2020 is prioriteit aangebracht in alle uitdagingen waarvoor de varkenshouderij staat. De actuele uitdagingen zoals de thema’s bigvitaliteit en intacte staarten, vormen de basis van de brede onderzoeksagenda, waaraan nieuwe, innovatieve thema’s worden toegevoegd in de toekomst.

Varkenssector stelt gezamenlijk Onderzoeksagenda Varkenshouderij op
Foto: archief Vleesmagazine

Na het wegvallen van de Productschappen was er geen collectieve financiering en commitment voor uitvoering van onderzoek. Onderzoek is van belang voor de concurrentiepositie van varkenshouders in Nederland. Om hier invulling aan te geven, heeft de POV met ketenpartners in de varkenshouderij een krachtige onderzoeksagenda neergezet. Op deze manier werkt de sector gestructureerd aan onderzoek dat de positie van varkenshouders in Nederland zal versterken.

Samenhang

Naast inhoudelijke agendering heeft de POV ingezet op samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en overheid. De POV beoogt met deze onderzoeksagenda onderlinge samenhang te brengen en te werken aan één gemeenschappelijke visie zoals verwoord in het Recept voor Duurzaam Varkensvlees. Zo vormt de Onderzoeksagenda Varkenshouderij de basis voor een groeimodel. Hierin is aandacht voor de integraliteit van thema’s, zijn cross-overs mogelijk en wordt de organisatorische en inhoudelijke afstemming van de projecten gewaarborgd. Vanuit het dagelijks bestuur van de POV is Bart Verhees als portefeuillehouder Onderzoek en Innovatie hierin bestuurlijk de trekker.

Onderzoeksthema’s

De uitdagingen voor de varkenshouderij in de jaren 2017-2020 zijn in kaart gebracht. Hier wordt prioriteit aan gegeven. Ze vormen de basis van de Onderzoeksagenda varkenshouderij. De onderzoekslijnen waaraan de varkenshouderij gaat werken, zijn:

  • Bigvitaliteit
  • Verantwoord omgaan met staarten
  • Castratie en berengeur
  • Data en informatiestromen in de varkenshouderij
  • Verminderen van antibioticagebruik – Gezonde bedrijven

Betrokken ketenpartijen

De onderzoeksagenda wordt voor 50 procent gefinancierd vanuit publieke geldstromen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De andere helft brengen private partijen bijeen. In totaal heeft de sector 1,2 miljoen euro bij elkaar gebracht voor de uitvoering van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij.

De POV is trekker van de Onderzoeksagenda. De ketenpartners zijn: Nevedi, Topigs Norsvin, PIC, Next Genetix, COV, Vee & Logistiek Nederland, KNMvD, VBV en het Partnership innovators in de varkenshouderij en varkensvleesketen. Al deze partijen samen gaan de onderzoeksagenda aansturen via de nieuw te vormen Stuurgroep Onderzoeksagenda Varkenshouderij.

Reageer op dit artikel