nieuws

Naleving welzijnsregels bij varkenshouders van 60 naar 74 procent

Industrienieuws

Varkensbedrijven hebben zich in 2014 beter aan de regels voor dierenwelzijn gehouden dan de jaren daarvoor. Dat blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder 88 bedrijven met vlees- en/of fokvarkens. Uit de steekproef blijkt dat 74 procent van de varkenshouders zich aan de regels houdt. Voorgaande jaren was dit ongeveer 60 procent.

Naleving welzijnsregels bij varkenshouders van 60 naar 74 procent
NVWA

De meest aangetroffen afwijkingen waren bedrijven die niet over voldoende afleidingsmateriaal voor hun dieren beschikten en zeugen die tussen 4 en 28 dagen na dekking nog individueel waren gehuisvest. Ook kwam het regelmatig voor dat de zeugen niet de beschikking hadden over voldoende vrij en dicht vloeroppervlak. Op een aantal bedrijven waren aanmerkingen op de roosters, de spleet- en balkbreedte of voldeed de lichtintensiteit niet aan de wettelijke vereiste van 40 lux.

Selecte inspecties

Naast de inspecties in het kader van dit nalevingonderzoek heeft de NVWA in 2014 333 selecte inspecties gehouden bij varkenshouderijen. Hierbij is gecontroleerd op naleving van EU-richtlijn 2008/120, Wet Dieren, Besluit houders van dieren en Besluit diergeneeskundigen. Hierbij bleek dat 154 bedrijven hun zaken niet op orde hadden. Vijf bedrijven voldeden ook na her-inspectie niet aan de regels en twee notoire overtreders waren ook na drie inspecties niet akkoord. In totaal heeft de NVWA drie waarschuwingen gegeven, zeven bestuurlijke boetes uitgedeeld, vijftien keer proces-verbaal opgemaakt en 86 keer een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd.

Groepshuisvesting

De NVWA heeft in 2014 bij 139 varkensbedrijven gekeken of de veehouder zich houdt aan de eis dat drachtige zeugen van 4 dagen na het dekken tot 1 week voor het werpen in groepen gehouden moeten worden. Bij 46 bedrijven die zich niet aan deze regels hielden is de NVWA een handhavingtraject gestart wat gericht is op herstel (last onder dwangsom). Er wordt momenteel gewerkt aan een tijdelijke ontheffing voor knelgevallen, bijvoorbeeld voor bedrijven waar de resultaten erg zijn achteruit gegaan.

Optreden

De NVWA kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden tegen varkenshouders die zich niet aan de regels houden. Dit hangt af van de regel die is overtreden. Wanneer dieren worden mishandeld of verwaarloosd wordt strafrechtelijk ingegrepen. De NVWA maakt proces-verbaal op en zendt dit naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie beslist vervolgens over de strafvervolging. In 2014 is het Besluit houders van dieren van kracht geworden. Daarmee is voor welzijnsovertredingen ook een bestuurlijke boete mogelijk geworden.

Dwangsom

Naast deze straffende maatregelen zet de NVWA in op het afdwingen van herstel. Dit kan door een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang in te zetten. Bij de eerste moet de overtreder een geldbedrag betalen als deze niet tijdig aan de regelgeving voldoet, bij de tweede wordt de zaak na een bepaalde termijn hersteld in opdracht van de NVWA of RVO.nl. De gemaakte kosten worden dan in rekening gebracht bij de overtreder. Bij niet naleving van de regels kan een korting volgen op de toeslagrechten.

Reageer op dit artikel